අද දෙරණ මධ්‍යාහ්න 12 පුවත් විකාශය – 2021.10.26 | Ada Derana Midday Prime News BulletinAda Derana Midday Prime News Bulletin – 2021.10.26
අද දෙරණ මධ්‍යාහ්න 12 පුවත් විකාශය – 2021.10.26

This video was uploaded for news reporting purposes…

Watch More Video –
#adaderana #derananews #Derana12News #news #srilanka #live