හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2021-10-25හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2021-01-25
Web: www.hirunews.lk
#HiruNews #HiruNews1155AM #HiruAfterNoonNews #HiruTV #LKA #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #HiruDigital

27 comments

  1. Niladarin awadi wanna nedda jammaliyana negitapipalla endiyawa diunu wanna kammal neti minisun enna nisai china unat hemadama nispadanaya karanawa lankawa arimi akata lanchnath pita ratata danna

  2. Ai etin damauiyo peael pirisidu kara naththa kammali damaupiyo pau daruwanga jevthe thawat adura nodamanu pesel pirisidu karanna kuli karayo nene lenkawa ma weu tika pili sakara karanna niladarin awadi wanna nedda

  3. යකෝ උබල මාරම බඩුනේ බං අපේ අවුන් ගහපු එක නෑද්ද ඉන්දිවයට රටත් දිලා පුකත් දිපිය😠😠

Leave a comment

Your email address will not be published.