අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.10.20 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

Ada Derana Prime Time News Bulletin 06.55 pm – 2021.10.20 අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.10.20 0:00 – සිරස්තල​ | Headlines 2:31 -වස් සමය නිමා කෙරෙන වප් පොහොය අදයි… | Vap Full Moon Poya observed today… 4:57 – ආනයනය කළ දියර පොහොර ගැන විද්වත් මතය… | Experts’ opinion on imported liquid fertilizer… Continue reading අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.10.20 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

අද දෙරණ මධ්‍යාහ්න 12 පුවත් විකාශය – 2021.10.26 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

Ada Derana Midday Prime News Bulletin – 2021.10.26 අද දෙරණ මධ්‍යාහ්න 12 පුවත් විකාශය – 2021.10.26 This video was uploaded for news reporting purposes… Watch More Video – #adaderana #derananews #Derana12News #news #srilanka #live