අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.10.20 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

Ada Derana Prime Time News Bulletin 06.55 pm – 2021.10.20 අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.10.20 0:00 – සිරස්තල​ | Headlines 2:31 -වස් සමය නිමා කෙරෙන වප් පොහොය අදයි… | Vap Full Moon Poya observed today… 4:57 – ආනයනය කළ දියර පොහොර ගැන විද්වත් මතය… | Experts’ opinion on imported liquid fertilizer… Continue reading අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.10.20 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

අද දෙරණ මධ්‍යාහ්න 12 පුවත් විකාශය – 2021.10.26 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

Ada Derana Midday Prime News Bulletin – 2021.10.26 අද දෙරණ මධ්‍යාහ්න 12 පුවත් විකාශය – 2021.10.26 This video was uploaded for news reporting purposes… Watch More Video – #adaderana #derananews #Derana12News #news #srilanka #live

Warning of new “civil war” in Afghanistan if Taliban reject power-sharing talks – BBC News

One of Afghanistan’s main opposition leaders has warned there will be civil war, unless the Taliban agree to share power, following their takeover of the country. Ahmad Massoud has warned that war is inevitable unless the Taliban agree to negotiations over the country’s future. The chaos and desperate scenes are continuing at Kabul airport. The… Continue reading Warning of new “civil war” in Afghanistan if Taliban reject power-sharing talks – BBC News

Taliban "shooting protesters" as thousands try to flee Afghanistan – BBC News

Taliban fighters are reported to have opened fire on crowds and shot dead protesters in Afghanistan who were demonstrating against their takeover of the country. There have been more desperate scenes outside the international airport in Kabul, as thousands of Afghans try to flee the country. In response to the developing humanitarian crisis the UK… Continue reading Taliban "shooting protesters" as thousands try to flee Afghanistan – BBC News