අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.10.20 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

Ada Derana Prime Time News Bulletin 06.55 pm – 2021.10.20 අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.10.20 0:00 – සිරස්තල​ | Headlines 2:31 -වස් සමය නිමා කෙරෙන වප් පොහොය අදයි… | Vap Full Moon Poya observed today… 4:57 – ආනයනය කළ දියර පොහොර ගැන විද්වත් මතය… | Experts’ opinion on imported liquid fertilizer… Continue reading අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.10.20 | Ada Derana Prime Time News Bulletin